ประกาศผลคะแนน GSAT ครั้งที่ 4/2020 สามารถเข้าดูผลคะแนนได้แล้ว และศูนย์ฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งใบรายงานผลสอบตามที่อยู่ที่ผู้สมัครสอบระบุไว้ต่อไป

เรื่องการสอบ GSAT ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ให้เลื่อนการสอบออกไปก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของรัฐบาล โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

Exam Schedule

No. Registration Period Venues Exam Date
GSAT #01/2021

01/01/2021 - 03/01/2021

  • Thammasat University, Rangsit Campus

10/01/2021 09:00 - 12:15