เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ศูนย์ทดสอบฯ จึงยกเลิกการจัดสอบ GSAT ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 22 มีนาคม 2563 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอให้ผู้สมัครติดต่อเพื่อขอรับเงินค่าสมัครสอบคืนได้ที่ Email: smart@tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 หากพ้นกำหนดดังกล่าว ศูนย์ทดสอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี ประกาศแจ้ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ประกาศผลคะแนน GSAT ครั้งที่ 3/2020 สามารถเข้าดูผลคะแนนได้ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

Exam Schedule

No. Registration Period Venues Exam Date
GSAT #01/2020

13/01/2020 - 09/02/2020

  • Thammasat University, Rangsit Campus

16/02/2020 09:00 - 12:15

GSAT #02/2020

04/03/2020 - 21/03/2020

  • Thammasat University, Rangsit Campus

29/03/2020 09:00 - 12:15

GSAT #03/2020

17/08/2020 - 30/08/2020

  • Thammasat University, Rangsit Campus

13/09/2020 09:00 - 12:15

GSAT #04/2020

26/10/2020 - 08/11/2020

  • Thammasat University, Rangsit Campus

15/11/2020 09:00 - 12:15

GSAT #05/2020

01/12/2020 - 13/12/2020

  • Thammasat University, Rangsit Campus

20/12/2020 09:00 - 12:15